Кои сме ние

История на списанието

Научно списание е издание с отворен достъп, което улеснява и прави по-ефективен достъпа до качествени изследвания в областта на науката, технологиите и медицината. Онлайн достъпът до всички оригинални научни статии, публикувани от издателството е постоянен и безплатен. Списанието има такса за обработка и покриване на разходите по процеса на публикуване.

Авторите на статиите са длъжни да заплащат фиксирана такса за обработка на публикациите. Плащането се извършва след одобрение на материалите за публикуване.

Такса за публикуване

Таксата е в размер на 60 лв. за статия от специалисти без значение от обема (страници). За поощряване на младите учени, статии в които участват студенти са на цена от 30лв. за публикуване.
След рецензия от редакционния съвет и след превеждане на сумата статията се публикува в срок от 7 работни дни.

Таксите се превеждат на:

Получател: КДН ПЛЮС ЕООД
Банка / клон: „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG63 BPBI 7940 1067 8413 01

Изисквания към авторите

Изискванията към авторите на “Научно списание” са съобразени с международните изисквания.
За публикуване се приемат само материали, които не са публикувани в други издания. В случай на авторски колектив, всички съавтори удостоверяват своето съгласие за публикуване на предлагания материал с подписи на последната страница при подаване на хартиен носител, а при подаване чрез електронна поща съгласието на всички автори за публикуване.
Авторите носят пълна отговорност за съдържанието и достоверността на предадените за публикуване материали. Представените изследвания следва да съответстват на етичните стандарти.

Предложените материали се публикуват след одобряване и рецензиране от Редакционния съвет.
Технически изисквания
Материалите се изпращат по електронна поща до главния редактор dimo_krustev@mail.bg във формат word 97-2003. Графиките и снимките се представят в отделни файлове във формат .xls и .jpg или .bmp.

Издател на списанието

Авторите на списанието запазват авторските права върху публикациите си, което позволява материалите да се разпространяват и използват без ограничение, стига оригиналната публикация да е правилно цитирана.

Изданието осигурява на авторите постоянно високо качество на обслужване във всички области.
Изданието се самоиздържа и не получава финансиране от институции или от правителството. Следователно, дейността се финансира единствено от такси за обработка на статиите, получени от авторите. Таксите отговарят на оперативните разходи като заплати на работниците и служителите, интернет услуги, електроенергия и т.н.
Рецензентите и редакторите работят напълно доброволно.